Zákaz činnosti Čs. Orla na dlouhých 42 let komunistickým režimem
Orelská etapa 1945-1948 byla nejkratší ale nejslavnější etapou orelské historie. Orelské jednoty na jižní a východní Moravě byly obnovovány ihned po přejetí fronty, v celé vlasti ihned po skončení 2. světové války. Úředně byla povolena činnost Čs. Orla ministerstvem vnitra až 12. dubna 1946.
1. Čs. Orel svedl vítěznou bitvu o svou existenci, aktivně spolupracoval při federativním slučování tělovýchovných a sportovních organizací v Československém tělovýchovném svazu (ČsTS) a uhájil vlastní tělovýchovný program, budovaný na křesťanských zásadách.
2. Na 200.000 orelských příslušníků naplnilo tělocvičny a hřiště. Jejich cesta vedla k všestranné činnosti, směřující k výchově duše i těla, na základě křesťanského světového názoru, v duchu opravdové demokracie a sociální vzájemnosti.
3. Po tělovýchovné a duchovní strán­ ce byly dokonale připraveny slavnosti Kroměříž 1948 a Praha 1949.
4. Po duchovní stránce bylo upevněno náboženské sebevědomí orelstva, jeho příslušnost k věřícím občanům katolické církve, jeho povinnost pomáhat církevním představitelům proti komunistické snaze oslabit působení biskupů, kněží a řeholních řádů a podřídit i věřící občany ideologii komunistické.
5. Zákaz činnosti Čs. Orla a předání jeho majetku Sokolu, nově vzniklé organicky sloučené tělovýchovné a sportovní organizaci, probíhalo živelně podle horlivosti akčních výborů na radnicích místních Národních výborů okresů, měst a obcí. Každý si dělal rychle zásluhy. Úřední zákaz činnosti pro Orla a jeho jednoty nebyl vydán. Únorové události vrcholily 25. února 1948. Protokol o předání majetku jednoty Orla v Břeclavi je datován již 3. března 1948 na příkaz Akčního výboru ONV v Hodoníně ze dne 2. 3. 1948. Rozkaz SNB OV v Hodoníně ze dne 2. 3. 1948 č. j. 615/48. (Josef Papež, starosta jednoty Orla Břeclav). Ukončení AV Čs. Orla bylo ukončeno k 1. listopadu 1948. 30. září 1948 převzal ústřední kanceláře Čs. Orla Sokol a Státní bezpečnost. Výnos o zrušení Čs. Orla ke dni 15. března 1950 nebyl nikdy nikomu z Orla vydán. Při předávání orelského majetku se nepodařilo zachránit 3.000 m látky na slavnostní kroje. Podařilo se rozeslat do žup 3.000 gramodesek (orel. pochody) a celý náklad právě vyšlého orel. zpěvníku, jehož autorem byl prof. Josef Veselka.
Průběh únorových událostí
10. února 1948 - Návrh vládě, aby byly zvýšeny platy státních zaměstnanců, komunisté byli proti, státní zaměstnanci stávkovali, aby jim nebyly zvýšeny platy.
13. února - Vláda odmítla jednat podle rozhodnutí většiny ministrů ve věci propouštění velitelů sboru národ. bezpečnosti, nečlenů komunistické strany.
20. února - Demokratičtí ministři stran národně socialistické, čsl. lidové a slovenské demokratické, celkem 12 ministrů podalo demisi.
22. února - Sjezd závodních rad (ROH) žádá, aby prezident Dr. Beneš, přijal demisi 12 ministrů. Ozbrojené lidové milice se objevily v ulicích Prahy.
23. února - Demonstrace studentů na podporu ministrů, kteří podali demisi, byla rozehnána policií. Ustaven Ústřední akční výbor národní fronty - vydána výzva k zakládání akčních výborů ve všech organizacích.
25. února - Výzva arcibiskupa Dr. J. Berana v tisku k zachování právního řádu: Právní cestou se dosáhne trvalejších reforem.
25. února - Prezident Dr. Eduard Beneš přijal demisi ministrů národ. social. strany, čsl. lidové a slovenské strany demokratické a podepsal jmenovací dekrety nových členů vlády. Potvrzena nová vláda v čele s Klementem Gottwaldem, předsedou komunistů. Z hradu odejel Gottwald, Zápotocký a Nosek na Václavské náměstí, kde se konala manifestace komunistů a jejich nových přisluhovačů. Říkali tomu "vítězství pracujícího lidu".
V tomto týdnu statisíce československých občanů podepsalo přihlášku do komunistické strany. Tak se zachoval český národ, který ze strachu o své postavení a svou kariéru zradil, nebo který z touhy po novém postavení a nové kariéře, na kterou neměl ani potřebné vzdělání ani potřebný charakter, zaprodal svobodu naší mladé obnovené republiky na dlouhých 42 let systému a lidem sobě podobným. Český lid zapomněl, že svoboda člověka je dar nejvzácnější, za který hrdinové českého a slovenského národa požili své životy, aby náš národ mohl zase svobodně žít a pracovat pro zdravý vývoj národa a státu - svobodné Československé republiky.
Byli však mnozí, kteří se rozhodně postavit za svobodu myšlení a jednání, proti politice moci a násilí, proti represivnímu jednání stranických činitelů KSČ, soudců a policie. Proto se brzy objevily procesy s nelidskými rozsudky: tresty na desítky let, na doživotí, koncentrační tábory s prací v nelidských podmínkách, popravy nevinných obětí - jako za německého nacismu.
Katolický tábor včetně Čs. Orla v této zkoušce se ctí obstál, po 42 letech vyšel z boje nezlomený, ale s velkými ztrátami v oblasti kvantity - počtu svých členů, ale i v oblasti duchovní a materiální. Neboť komunistický režim zdevastoval vše: životní prostředí, města i vesnice, hlavně však lidské myšlení a mezilidské vztahy. Bude trvat celé generace, aby se vzniklé nedostatky změnily k lepšímu. I zde bude platit, že bez Božího požehnání, marné naše namáhání!
Na výzvu zakládat akční výbory přistoupil také Čs. Orel. Na přání předsednictva přijal funkci předsedy akčního výboru Orla br. Alois Večeřa, zkušený orelský aktivista v oboru divadelním. Členy akčního výboru byli bratři Ohnoutka, Hůlka, Wünsch a Jiří Malášek. Br. Večeřa se stal zástupcem Orla v akčním výboru Sokola v Praze. Počátkem března byla vydána zpráva, aby se přihlásily spolky, které chtějí pokračovat ve své činnosti. Orel se přihlásil, ale jeho snaha byla marná. Nepřijali nás. Proto byl předán majetek, převzaty kanceláře ústředí a akční výbor skončil svou činnost.
Zpráva, že Orel byl zrušen výnosem ministerstva vnitra ze dne 15. června 1948 je zajímavá. Nikdo o ní nevěděl, nikomu nebyla předána, až ve zprávě krajského soudu v Brně ze dne 27. června 1969 při zprávě o svědecké výpovědi Aloise Večeře čteme: Akční výbor Orla skončil svoji činnost kolem 1. 11. 1948 a Čs. Orel byl zrušen podle výnosu Národ. bezpečnosti ze dne 15. června 1950. Budeme podle tohoto úředního prohlášení používat datum 15. června 1950 za den zákazu Orla komunistickým režimem.