vloženo 22.2.2014 - slovo starosty
Vážené sestry, vážení bratři!
V sobotu 8.2. 2014 tomu byl rok co se někteří z nás sešli na ,,Kalcovce", a tímto památným dnem,
byli přijati do kolínské orelské jednoty. Ano, je tomu právě jeden rok po obnovení činnosti Orla v Kolíně.Byl to pro nás opravdu významný den, kdy jsme mohli navázat na tradice orelských zásad a hodnot,a společně je mohli začít naplňovat. Všichni jsme si plně vědomi toho, že se v kolínské jednotě vracíme zpět ke kořenům orelského hnutí a tyto hodnoty společně obnovujeme a vytváříme.Všem Vám, kteří se i sebemenší měrou na zdárné činnosti naší jednoty, podílíte srdečně děkuji.Jak jistě víte, za vše vděčíme Orlům v čele se sestrou Hulíkovou.To oni nám dali důvěru a já věřím, že jsme svůj slib dodrželi, o čemž svědčí výsledky činnosti.Jako první je obnova činnosti, což se za aktivní podpory Vás všech podařilo.Za druhé rekonstrukce Orlovny, která představovala svým způsobem jen ruinu o čtyřech stěnách.Když bylo třeba, kdo mohl pomohl a přiložil svou ruku k dílu.Vše probíhalo za podpory skautů z prvního skautského střediska a jejich rodičů.Dnes již nemáme jen čtyři holé stěny, ale již jsme se mohli sejít a společně se usadit u společného stolu, povídat si a zapět několik písní.Pravdou je , že chodíme po betonech a do komína jsou zapojena kamna, která nás zahřejou.Pro nezasvědcené čtenáře by to mohlo znamenat, že se za rok na Orlovně téměř nic nezměnilo.Nechci, aby to vypadalo, že se opakuji, ale všem, kteří se zapojili do rekonstrukčních prací ještě jednou ze srdce děkuji!Po stržení propadlých stropů, opravě střechy, vyklizení Orlovny, zhotovení nových podlah ,zbudování sociálního zařízení,usazení odpadové jímky a postupném osazování nových oken, se pomalu přibližujeme ke zdárnému dni ukončení rekonstrukce Orlovny. Ale než tato vysněná chvíle nastane, uteče ještě mnoho vody.Vracím sen zpět k 7.2.2014, kdy se konala výroční členská schůze.Byl to den, kdy jsem od Vás, dle doporučení sestry Hulíkové dostal důvěru a zvolili jste mne starostou kolínského Orla,Všem Vám děkuji za důvěru.Pro mne je to veliký závazek, ale věřím, že společnými silami,dosáhneme zdárného výsledku.

br. Uzel z jednoty Nové Strašecí objevil poslední poselství Josefa kardinála Berana do Československa prostřednictvím rádia Vatikán /viz. příloha/. Nahrávka je ze dne 25. ledna 1969, kardinál Beran zemřel 17. května téhož roku. Tento plzeňský rodák, opora Církve a vlasti, vězeň nacismu i komunismu, byl členem Orla a v současnosti je kandidát svatořečení. Jeho slova jsou poselství v nouzi, přesto jsou plná naděje. Jsou určena i současníkům
Petr Olmr - starosta a zdař Bůh
Vážené sestry a bratři!
Dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil a popřál klidné a pohodové léto.
Pomalu končí červenec a to značí zlom prázdnin a začátek jejich druhé poloviny. Je to čas dovolených, cestování, odpočinku a aktivního vnímání všeho co můžeme spatřit a prožít. Přeji Vám všem získání nové pozitivní energie, kterou každý z nás v tomto uspěchaném světě potřebuje.Zastavme tedy alespoň na chvíli své kroky, zadívejme se kolem sebe a zaposlouchejme do tónů přírodních a kulturních krás. V brzké době obdrží naše jednota dotaci od města Kolína, kterou opět chceme použít na rekonstrukci Orlovny a činnost. Věřím, že se opět zapojíte do této činnosti, tak abychom dostáli svých závazků, které jsme si odhlasovali na členské schůzi. Vašim aktivitám se meze nekladou a budou jen vítány. Pokud by někdo z Vás měl zájem přiložit svou ruku k dílu i o prázdninách, je to možné a bude to velice záslužné.
Sestry a bratři, požehnané léto Vám všem.
Olmr Petr, starosta.
Zdař Bůh
!
vloženo 30.7.2014 - slovo starosty
vloženo 5.12.2014 - příspěvek člena duchovní rady jednoty
Advent
Jako se nám v běžném životě opakují roční období a události kolem nich, tak také v církevním roce se nám neustále rok za rokem vrací doby, které nazýváme advent, vánoce, půst, velikonoce.Už samotný název nám napovídá, že čekáme na příchod. Celý Izraelský národ vlastně žil v určitém adventu, protože toužebně očekával slíbeného Mesiáše a zachránce. Ten se mohl narodit každé dívce, ale Hospodin si vybral „Marii, ženu zasnoubenou Josefovi, muži spravedlivému“, jak nám o ní vypovídají evangelisté. Advent je doba přípravy, kdy se nejen každá hospodyně ohání doma okolo trouby a peče cukroví nebo uklízí, ale pro mnoho lidí je to doba ztišení a očekávání příchodu Krista v tom malém a bezbranném dítěti, jak ho můžeme vídat v každém kostele v jeslích. Tak každému přeji, aby se malý Ježíš mohl znovu narodit v každé rodině a v každém lidském srdci, aby jednou, až přijde naposledy mohl říct: Pojď za mnou, tebe znám.
br.Petr Stiborský
Vážené sestry, vážení bratři, přátelé!
Je konec měsíce ledna a tiše plyne nový rok 2015.
Chtěl bych Vás všechny touto cestou pozdravit a požehnat vše dobré v tomto roce.Při našem posledním setkání na Orlovně, při členské schůzi jsme přijali určité závazky a předsevzetí a je jen na nás, jak bude činnost naší orelské jednoty v letošním roce probíhat.Krom díků, které Vám všem touto cestou za vaši dosavadní činnost zasílám, mám i prosbu a vřelé přání.Naše jednota a její činnost se krok po krůčku dává po dlouhých letech do činnosti a na to vše je nás , jak se říká, jen několik.Rád bych mezi námi přivítal nové tváře,které by nám pomohly s naplňováním naší činnosti a kteří by v naší jednotě našli své volnočasové uplatnění. Rozhlédněte se proto prosím okolo sebe a  zapřemýšlejte. Vždyť je mnoho lidí dobré vůle, kteří by se čas od času chtěli scházet se svými přáteli,  občas vyrazit na turistickou výpravu, navštívit společně nějaký kulturní stánek, popřípadě posedět s přáteli na Orlovně při vonné kávě či čaji a zahrát si šachy či jen si srdečně popovídat.Na členské schůzi jsme slavnostně rozbalovali dárky, jako jsou šachy, člověče nezlob se!, ruské kuželky, badminton.Následovně do naší loděnice připlula závodní pramice, která je v doku společně se dvěmi kánoemi.Na své využití čeká i volejbalová síť s míči. Z toho všeho vidíte, že možnost sportovního vyžití a duševního odpočinku je veliká a záleží jen na nás.Chtěl bych Vás touto cestu informovat o naplňování našeho programu, a to podpora skautského hnutí. Oddíly kolínských Vlků a Lumíků se pustily do finální rekonstrukce první klubové místnosti. V současnosti již probíhají práce na opravách vnitřní omítky s následovným štukováním. V brzké době bude již vybíleno a bude možno se scházet v pěkné čisté klubové místnosti. Za protislužbu bylo skautům nabídnuto společné sdílení našich orelských prostor.Jako velký klad tohoto kroku spatřuji podporu dobré výchovy dnešní mládeže, jehož beze sporu skaut představuje.Na oplátku pronájmu se budou skauti podílet na údržbě a rozkvětu Orlovny a Orláku.V měsíci březnu bude svolána ,,Výroční členská schůze".Děkuji Vám za přečtení těchto několika vět a věřím, že všichni společně budeme i nadále naplňovat odkaz našich
orelských předků.Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle bez rozdílu věku.
Těším se na brzké shledání.
Zdař Bůh!, Olmr Petr - starosta.
vloženo 24.1.2015 - slovo starosty
vloženo 21.12.2014 - příspěvek člena duchovní rady jednoty
Děkuji Petrovi Vincálkovi za hezké nápady i ze zprostředkování mnoha dalších. Všem Orlům pak přeji požehnané Vánoce. Mnoho pohody, klidu a spokjenosti ve společenství Dítěte, které se narodilo nám a pro nás, aby svou bezmocí změnilo svět. Příjměme tento dar do svých srdcí a předávejme
jej s láskou, která je jeho znamením dál.
Karel Sova
vloženo 16.4.2016 -  zdravice župního starosty

Bratře starosto, sestry a bratři, členové Orelské jednoty Kolín!

Srdečně a bratrsky Vás všechny na dálku zdravím a těším se z toho, že máte ve Vaší jednotě fungující společenství. To není samozřejmost, to je výsledek Vaší píle, bratrství a obětavosti. Nemohu být v tuto hodinu s Vámi, protože organizuji župní pouť ke svatému Václavovi do jeho rodiště ve Stochově, k památnému Ludmilinu dubu. Budeme na Vás myslet na mši sv. v modlitbě.

Jak jsem Vás doposud poznal, jste výborná parta lidí se smyslem pro humor a se sportovním duchem. Právě pro překonání letošních nenadálých byrokratických potíží je třeba sportovní duch. Je třeba brát s nadhledem jak účetní rozvahu 2014, tak podrobné podklady pro ústředí resp. stát. Jak tato agenda přišla, tak odplyne poté, co se dá státu, co mu náleží. Výsledek pro nás - budeme otužilejší.

Přeji zdar Vašemu dnešnímu jednání a těším se vbrzku na viděnou při některé orelské akci - už příští středu na župním sjezdu. Šťastnou volbu vedení jednoty! Rozvahu a sílu přeji Vašim vedoucím činovníkům, v první řadě bratru Petru Olmrovi, starostovi kolínského Orla, jemuž tímto děkuji za jeho dosavadní obětavost a nasazení pro orelskou věc. Z dalších členů děkuji bratu Janu Horovi za jeho významnou práci, která doslova vrací kolínskému Orlu pevnou půdu pod nohama. S vděčností vnímám také působení duchovního rádce jednoty, patera Martina Sklenáře, i jemu tímto děkuji. Malé vyznamenán&iacute ; si na dálku zaslouží jistě všichni ostatní členové jednoty. Dobrovolná spolková činnost pro víru, vlast a orelské společenství není samozřejmostí. Je to Váš velký vklad do naší organizace. Středočeská orelská župa se zavazuje Vám i v následujících měsících a letech dle svých možností pomáhat!

Držte prapor Orla! V duchu našich duchovních a národních tradic Vás s pozdravem Zdař Bůh! zdraví Váš župní starosta

bratr Stanislav Vejvar

vloženo 13.6.2016 -  95. výročí Orla v Kolíně
Vážené sestry a bratři, přátelé. !
Psal se rok 1920 , 23.září. Bratři F. Dvořák, E. Růžička, Dr. J. Kulač, K. Svoboda, R. Navrátil zakládají jednotu Čs. Orla v Kolíně.
Valná schůze jednoty, tj. zakládající schůze kolínského Orla, volí 30. října výbor jednoty v čele s br. Dvořákem. Proti založení Orla se důrazně ozývali Sokolové, jejichž probuzená protináboženská kritika spojena s útoky na Orla zapříčinila pohoršení a odchod některých Sokolů a jejich následný přestup do nové orelské jednoty. Kolínský Orel sílil a nové jednoty samostatného VII. kolínského okrsku vznikaly v blízkém okolí.: ve Velimi, Českém Brodě, Předhrádí, nebo v Týnci nad/ Labem. Ve Velimi je postavena Orlovna, kde se aktivně cvičilo a hrálo ochotnické divadlo. Družstvo pro postavení katolického domu v Kolíně zakoupilo spolkový Dům, s dostatečně velkým sálem, kde Orel začal cvičit nářaďové cviky, cvičil se sborový zpěv, pod vedením br. Wintra,se zformoval hudební kroužek a z iniciativy bratrů Straky, Majora, Navrátila, Čapka
a sestry Kopecké se slibně rozvinulo i ochotnické divadlo. Kvalitní technický sborzabezpečil bezvadné provádění cviků s nimiž kolínští úspěšně reprezentovali na tělovýchovných zájezdech a sletech. Orelská účast na mších, sv. procesích a sv. misiích byla samozřejmostí. Na praporu jednoty je zobrazen sv. Václav na koni od Mikoláše Alše a hlavní kolínský chrám sv. Bartoloměje.20. června 1926 se v Kolíně koná III. župní slet středočeské Pospíšilovi župy. Místu sletu bylo vybráno z důvodu silné kolínské organizaci. 13. března získává kolínská jednota povolení ke stavbě zřízení hřiště, oploceného drátěným plotem,postavením provizorních budov : obytného domku pro správce cvičiště, šaten pro muže a ženy, a příslušných záchodků na pozemcích čk. 431/3, 432 v Kolíně V. 23. března 1935 se povolení ještě rozšiřuje o verandu se šatnami. K otevření letního cvičiště skládá Josef Winter pochod - Orlí četo kolínská. Jednota pracuje , až do druhé světové války. V orelském odboji v letech 1939 - 1945 proti německým okupantům je láska k vlasti proměněna na činy nebezpečné, hrdinné, často končící obětí života. Orlové se aktivně zapojili do odboje proti nacizmu. Po skončení druhé světové války došlo k obnovení Čs. Orla. 24. - 25. srpna 1947 přichází na 50 000 poutníků k Panně Marii Svatohostýnské poděkovat za poskytnutou ochranu a duchovní podporu orelské činnosti. Po komunistickém puči v únoru 1948, Orel opět zahajuje svou činnost, svůj vzlet a rozvoj. Krátká naděje svitla ještě v roce 1968, ale po srpnu a okupaci naší vlasti armádami varšavské smlouvy , jsou snahy o obnovu defniitivně zastaveny.
Po 42 letech nesvobody se scházejí bývalí funkcionáři Orla a obnovují činnost.30. června 1990 se konal manifestační sjezd.
Kolínská jednota obnovuje svou činnost 5. září 1990.Starostou bal zvolen br. ing. Karel Sova, jednatelem sestra Hulíková, vzdělavatelem páter Karel Šimek, náčelníkem- br. Petr Kronec, a náčelnicí ses. Alena Kohnová, 15. září 1990 získává jednota osvědčení o registraci. Je třeba řešit majetkové spory, navracení objektů, a jejich žalostný stav.
Jednota se věnuje práci s mládeží a pořádá pro ně letní a zimní tábory.K navrácení majetku jednotě došlo rozhodnutím soudu 17.12. 1997. Dnešní náplní činnosti pod vedení br.Petra Olmra je turistika, nově příchozí členové pod vedením br. Jana Kyjovského zakládají odddíl rekreačního nohejbalu. Jednota se aktivně věnuje rekonstrukci objektu. Připravuje se projekt na ukotvení mola na Labi poblíž Orláku, s aktivním využitím pro vodní sporty. Podpora skautského oddílu, který s Orlem společně sídlí na Orlovně je samozřejmostí.
Zdař Bůh !
Ze zápisu VČS konané dne 16. 4. 2016 vybral Petr Olmr, starosta.
vloženo 23.3.2017 - článek z Kolínského presu
celý článek po kliknutí na obrázek
vloženo 16.8.2017 - slovo starosty
 
Sestry a bratři,
píše se jaro 2017 !
Jsou zajištěny tolik potřebné dotace a může začít další část oprav objektů na ,,Orláku".
Tentokráte se práce převážně zaměřují na druhou budovu, která bude po opravách sloužit jako zázemí pro oddíly rekreačního nohejbalu a vodních sportů.
Po dlouho očekávaném odstěhování oddílu TJ Vydra do přístavby, která je jim námi pronajata, může rekonstrukce začít.
Je toho vskutku mnoho co je třeba učinit, ale bratři nohejbalisté se do prací pustili s velkým nasazením a vše jim jde
pěkně od ruky. Začíná se vyklizením objektu.
Na řadu přichází montáž nové elektroinstalace, nové rozvody vody.
Následují nové omítky a dřevěné stropy, výměna oken a kompletně vybudována nová kuchyňka.
Střecha je rovněž v havarijním stavu a po odborném prořezání větví vzrostlých stromů v těsné blízkosti domu,
je možno začít s pokládkou nové střešní krytiny.
Vše probíhá dle plánu a všichni jsou s postupujícími pracemi spokojeni.
Ke studni s užitkovou vodou je připojeno čerpadlo,kterým se bude kropit antukové hřiště a přilehlý trávník.
Před vchodovými dveřmi je zřízena terasa z betonové zámkové dlažby a čistící štěrková zóna.
Do okenních nik jsou osazeny bezpečnostní mříže, v kuchyňce je položena nová dlažba a nalepeny nové obklady.
Celá budova je vybílena a místnosti poklizeny.
Je radost vidět tento objekt po dlouhých letech sloužit opět svému účelu.
Je začátek července a přípravy na svatoannenské sportovní klání vrcholí.
V letošním roce je to po loňské úspěšné premiéře, druhý ročník.
Zbývá ještě ukotvit nové molo k břehu Labe a vybudovat místo pro společné posezení u ohně
v zadní části areálu.
Vše se opět zvládá, molo je ukotveno a koutek pro ohniště rovněž vytvořen.
Na Orlovně je na chodbě a sociálce je položena nová dlažba, Nainstalováno druhé WC a zapojena sprcha.
Starší pramice je opravena laminací a společně s novou, jsou obě připraveny na vyplutí.
Je 22.7. 2017 ráno a na kolínském,,Orláku se vítáme s účastníky ,,SVATOANNENSKÉHO SPORTOVNÍHO KLÁNÍ".
Nohejbalového turnaje se účastní šest družstev.
Ostatní návštěvníci se postupně zapojují do ostatních soutěží, kterými jsou ,,Ruské kuželky ", petangue
a hra člověče nezlob se !
Zdatné sportovce nezaskočí ani letní přívalový déšť, ale to už je po turnaji.
Ceny jsou uděleny a zhotovena památeční fota. Areálem pomalu doznívají emoce ze hry.
Po 15.00hod. přichází kolínský kaplan, otec Georges Makondo Mondo a žehná novému molu.
Někteří odvážlivci zaměňují molo za plovárnu a vrhají se do hladiny Labe.Na řeku je spuštěna pramice
a provoz mola je zahájen slavnostní plavbou okolo Kmochova ostrova.
Na počest tohoto významného dne je zpívána státní hymna.
Dále následuje hudební produkce skupiny Petra Nobilise, to vše v nové klubovně nohejbalistů.
Na posilněnou a pitný režim všech, je rovněž pamatováno a libé vůně se po celý den nesou areálem.
Po odpoledním odpočinku vše pokračuje již volným programem.
Někteří jdou plavat do řeky, nebo plout na lodičkách po Labi, jiní opět hrají kuželky, anebo jen tak relaxují.
Na závěr celé akce je večer zapálen oheň, u něhož k dobré náladě a zpěvu hraje folková skupina gaučos.
Sportovní den pomalu končí, ať žije nový, který bude opět za rok !
Co na závěr, poděkování všem, kteří se svou činností podílejí na dobrém jménu naší kolínské jednoty Orel.
Děkuji Vám a těším se na další společné aktivity !
Zdař Bůh !
Olmr Petr, starosta.
vloženo 2.1.2018 - slovo starosty
Vážené sestry a bratři, vážení příznivci !
Starý rok nás nezadržitelně opustil a pomalu se začíná načítat rok 2018!
Chtěl bych Vám všem poděkovat za činnost v naší kolínské jednotě, bez rozdílu.
Ne každý má možnost se vždy všech akcí se  zúčastnit, nebudu tedy hodnotit aktivity jednotlivců,
ale jednotu jako celek. A opravdu je co hodnotit. Po dlouhých letech se podařilo narovnat vztahy
s jednotou Vydra, kteří nyní mají pronajaty prostory bývalého přístěnku v zadní části objektu
a jejich uvolněním zadní budovy vznikla tak možnost následné rekonstrukce.
Tohoto se s náležitou ctižádostí ujali naši nohejbalisté a po získání patřičné dotace,
se pustili do práce, tak aby se na svatoannenském sportovním klání zahájil provoz rekonstruované klubovny.
V přední budově byl dokončen sprchový kout a na podlahy položena nová dlažba.
Konečně byla klubovna dokončena a objekt tak byl konečně připraven ke kolaudaci.
Na břehu Labe jsme ukotvili přístavní molo, které je počinkem k opětovnému rozvoji rekreačnich vodních sportů
Zdař Bůh !
Olmr Petr ,starosta
 
vloženo 23.1.2023 - slovo starosty
ADVENT ČAS NADĚJE.
O první adventní neděli jsme se zaměřili na Kristův druhý příchod na konci Světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven.
Na adventním věnci jsme zapálili první svíci, svíci proroků, neboť je památkou na proroky, kteří předpověděli
narození ,,Ježíše Krista".
Druhá neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzval k obrácení srdce
a ohlašuje Kristův příchod. Zapálili jsme druhou svíci svíci ,,Betlémskou",
neboť představuje Ježíšovi jesličky.
Třetí neděle adventní je nazývána ,,Gaudete", neboli radostná.
Svíce zapalovaná tuto adventní neděli se nazývá svící pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho,
že období příprav Vánoc je téměř u konce.
při oslavě čtvrté neděle adventní , která již bezprostředně předchází Ježíšovu narození v Betlémě,
a je spojena s postavou Panny Marie.
Svíčka, kterou zapálíme na adventním věnci, se nazývá svící ,,Andělskou" a představuje mír a pokoj.
Postupně pronikáme do tajemství události, která se odehrála na počátku letopočtu ve vzdáleném Betlémě.
Brzy oslavíme narození Ježíška .
Do Betléma se vydali Marie a Josef poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidí a majetku.
Každý se musel hlásit ve městě ze kterého pocházel.
Ve městě Betlémě však nebyl jediný volný nocleh, tak se Marie a Josef na noc uchýlili v salaši nedaleko městských
bran. Zde také Marie v noci porodila svého syna Ježíše.
místo do kolébky ho však uložila do jesliček, pro krmení dobytka.
První se o narození dozvěděli pastýři,kterým se zjevil anděl a zvěstoval,
že se právě narodil spasitel. Z východu i s cennými dary přišli do Betléma tři mudrcové,
kterým cestu ukazovala zářící hvězda.
Tři králové přinesli Ježíškovi myrthu, kadidlo a zlato.
Pomalu jsme neděli po neděli zapalovali adventní svíce a za několik dnů nás čeká ,,Štědrý večer"
Tentokráte dary přinese Ježíšek.

Požehnaný čas vánoční bratři a sestry, přátelé.
Zdař Bůh, v novém roce 2024.
Br. Petr Olmr, Starosta Orla jednota Kolín.