Za hlavním patronem české země
Orlové putovali ke sv. Janu Nepomuckému
Orelská župa Svatováclavská na 15. května 2018 svolala členy a příznivce naší organizace k účasti na každoroční Svatojánské pouti a slavnostech Navalis do Prahy. Orelskou poutnickou skupinu tvořilo 25 orlů, část z nich byla v historických stejnokrojích a s prapory. Čtyři členové nesli nosítka s atributem sv. Jana Nepomuckého - biret a knihu. Mnoho orlů bylo opět mezi věřícím lidem v katedrále i procesí.
Mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého sloužil ve Svatovítské katedrále olomoucký arcibiskup a hlavní duchovní rádce Orla Mons. Jan Graubner. Letošní pouť měla pro Orla zvláštní význam, neboť v závěru mše sv. pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka požehnal nový prapor Orelské jednoty Kolín. Otec kardinál vlídnými slovy vyhověl naší prosbě pronesené ve velechrámu. Před benedikcí zavěsil pamětní stuhu s věnováním a datem žehnání. Starosta kolínské jednoty br. Petr Olmr a dva členové jako stráž praporu poděkovali otci kardinálovi, ukázali prapor shromážděnému lidu a odešli ke sloupu v přesbytáři, kde po celou bohoslužbu drželi stráž.
Přijali jsme požehnání a vykročili po svatojánské mši svaté v procesí nádvořími Pražského hradu na Malou Stranu a Karlův most, kde jsme spolu s biskupy, kněžími, řeholníky, zástupci spolků a věřícím lidem zpěvem a modlitbou uctili sv. Jana, hlavního patrona české země. Své prapory jsme sklonili před křižovnickým kostelem sv. Františka, abychom v tichosti přijali závěrečné poutní požehnání ostatkem sv. Jana. Následovaly slavnosti Navalis s hudebním a dalším kulturním programem na Vltavě, jichž jsme se rovněž zúčastnili. 
Shromáždili jsme celkem 7 orelských praporů, což je zatím nejvíce za dobu, kdy se spolkově pouti účastníme. Vedle jmenovaného kolínského praporu nesl br. Petr Šárovec (Orel jednota Kolín) nedávno objevený krásný historický prapor žactva Jednoty Čs. Orla v Předhradí u Kolína. Velice nás posílili moravští orlové pod vedením br. Josefa Častulíka s pěti prapory, mezi nimi nad Hradčanami zavlály prapory župy Velehradské, jednoty Vizovice nebo Moravského Písku.
Svatý Jan Nepomucký buď veleben a oslavován věrnými Čechy! Orelským poutníkům patří dík za obětavou a aktivní účast na pouti! Zdař Bůh!

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D., starosta Orelské župy Svatováclavské
15-5-2018-navalis (1) 15-5-2018-navalis (2) 15-5-2018-navalis (3) 15-5-2018-navalis (4) 15-5-2018-navalis (5) 15-5-2018-navalis (6) 15-5-2018-navalis (7) 15-5-2018-navalis (8) 15-5-2018-navalis (9)
15-5-2018-navalis (10) 15-5-2018-navalis (11) 15-5-2018-navalis (12)