Orelská jubilejní pouť a děkovná mše sv. za 110 let Orla sloužená
kardinálem D. Dukou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
v úterý 18. 6. 2019


V horkém červnovém dni jsme putovali do pražské svatovítské katedrály, abychom u oltářů českých světců a na hrobech českých králů duchovně oslavili 110 let naší organizace. Svou otcovskou ruku nám podal český primas, arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, který zde sloužil mši sv. na poděkování za 110 let Orla s prosbou o požehnání do dalších let.
Vyrovnané orelské prapory před oltářem vyjadřovaly úctu ke svaté mešní oběti a odhodlanost hájit sv. Evangelium. Otec kardinál D. Duka nás vlídně uvítal ve svatovítském dómu. V kázání poukázal na fakt, že Orel byl vždy věrný katolické víře a české vlasti. Uvedl historické příklady orelské statečnosti. Současně upozornil, že i v současnosti je třeba chovat se statečně. Jasně vyjádřil myšlenku, že hájit křesťanské a vlastenecké hodnoty je samozřejmou povinností dnešních orlů. Historické příklady zavazují. Od počátku si Orel razil cestu přes nepřátelské hloží, nepochopení a zášť. Rytířsky bojoval proti nepřátelům církve a vlasti. Čeští lidé, nosící hrdě orelský odznak, se utkali jak s německými okupanty, tak s komunisty. Navzdory strženým mariánským sloupům, pošlapaným praporům a zmařeným životům orlové kráčí dál, držíce se Kristova kříže a svatováclavské korouhve. Při předání kytice na posvátné půdě gotického dómu orlové panu kardinálovi slavnostně slíbili, že ve šlépějích předků budou vždy hájit svobodu církve a vlasti. Po požehnání zazněl chrámem Svatováclavský chorál a orelská modlitba Ó, Zdroji pravdy. Na znamení přízně český primas D. Duka vyšel z katedrály s námi. Kráčel v čele orelského průvodu, provázen orly ve stejnokrojích, orelskými prapory a poutníky.
Na prahu arcibiskupského paláce jsme se s Jeho Eminencí srdečně rozloučili a zamířili na Strahov, k soše Panny Marie z Exilu. Zde nám požehnal opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově Daniel P. Janáček. Socha vítězné neposkvrněné Madony, která připomíná hanebně strženou sochu Immaculaty na Staroměstském náměstí, byla původně 22. 5. 1955 za účasti exilových orlů vztyčena v zahradě českého svatoprokopského benediktinského opatství Lisle u Chicaga v USA. Orlové se spolu s dalšími krajany v exilu u sochy pravidelně scházeli a prosili o svobodu pro český a slovenský národ, který trpěl pod jhem komunismu. Roku 1993 byla socha převezena do Prahy a 7. května 1994 vztyčena v zahradě Strahovského kláštera. Také na jejím přemístění do staré vlasti se podíleli orlové. Jelikož se orlové od počátku shromažďovali u sochy Madony z Exilu, je pro nás její strahovský domov, vysoko nad břehem Vltavy, jedním z orelských poutních míst. Každou první sobotu v měsíci se k soše po večerní mši svaté konají poutě ze strahovské baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Každoročně zde také začíná mariánská pěší pouť Prahou první květnovou sobotu.
Parné počasí, pozdní hodina všedního dne, velká vzdálenost místa konání - to byly překážky, které jsme překonali a doputovali do katedrály, do centra naší církve a státnosti, stejně jako na majestátný mariánský Strahov. Věříme, že poutníci díky víře a sebezáporu získali milosti a posilu pro sebe i orelské hnutí! Ocenění si zaslouží orelští poutníci z Čech i ze vzdálené Moravy. Zvláštní dík náleží praporečníkům z Kolína, Českých Budějovic, Slavičína, Vnorov, Kroměříže, Domanína a dalších jednot.
Všemohoucí Bože, který maříš úklady ďábla a jeho pomocníků, dopřej Orlu rozkvět a zdar do dalších let! Ať orlové kráčí do budoucnosti se znakem spásy a jejich dílo ať je požehnáno! Všichni zemští patronové, orodujte za nás!
Zdař Bůh!

PhDr. Stanislav Vejvar, Ph.D., místostarosta Orla
                           
110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (1) 110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (2) 110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (3) 110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (4) 110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (5) 110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (6) 110-let-orla-v-katedrale-18-6-2019 (7)